top of page

Obchodné podmienky

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Madal Bal s.r.o. so sídlom Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 380 522, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 7664/B (ďalej len „obchodník”), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.srichinmoy.sk (ďalej len „VOP“). Korešpondenčná adresa spoločnosti je: Madal Bal s.r.o. so sídlom Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Obchodníkom je spoločnosť Madal Bal s.r.o., ktorý prevádzkuje internetový obchod na adrese www.srichinmoy.sk.

2. Právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku obchodníka, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) a Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode"). Právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Reklamačného poriadku, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný obchodníkom.

4. V prípade kolízie ustanovení kúpnej zmluvy a týchto VOP, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy (t. j. pre obchodníka ako aj zákazníka).

5. Písomnou dohodou medzi zákazníkom a obchodníkom môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení. Zmeny a odchýlky je možné dohodnúť iba písomnou formou.

6. Odoslaním objednávky obchodníkovi, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom obchodníka.

  

Článok II.
Výklad pojmov

 

1. obchodníkom sa rozumie spoločnosť Madal Bal s.r.o. so sídlom Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 380 522, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 7664/B (ďalej len „obchodník”), Korešpondenčná adresa spoločnosti je: Madal Bal s.r.o. so sídlom Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava. obchodníkom je spoločnosť Madal Bal s.r.o., ktorý prevádzkuje internetový obchod na adrese www.srichinmoy.sk

E-mailová adresa je  nakladatelstvo@madalbal.sk  prostredníctvom ktorej môže kupujúci kontaktovať obchodníka.

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od obchodníka objednala  tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka - www.srichinmoy.sk.

3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

4. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke obchodníka pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu obchodníka na internetovej stránke www.srichinmoy.sk.

5. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci obchodníkovi s cieľom získať ním ponúkaný tovar.

6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného obchodníkom na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka – www.srichinmoy.sk uzavretá spôsobom uvedeným v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok III.
Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci si objednáva u obchodníka tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke obchodníka www.srichinmoy.sk a potvrdením objednávky tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a/al. telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa obchodník pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možne s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov obchodníkovi sa objednávka považuje za úplnú.

2. Kupujúci si objedná tovar odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s obchodníkom. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia obchodníkovi, ak obsahuje všetky požadované údaje. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať (stornovať) len, ak jeho prejav na odvolanie objednávky dôjde obchodníkovi skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na odoslanie kupujúcemu. Odvolanie (stornovanie) objednávky zašle kupujúci vhodným spôsobom (e-mailom, telefonicky a pod. Obchodník zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

3. Po prijatí objednávky obchodník zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí objednávky (akceptáciu). Zaslaním akceptácie obchodníkom kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (obchodníka aj kupujúceho).

4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa obchodník zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim obchodníkovi). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru (článok IV. bod 4. týchto všeobecných obchodných podmienok).

 

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

 

1- Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas obchodníkovi kúpnu cenu podľa bodu 2. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky obchodníkovi.

2. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke obchodníka ako „Naša cena“. Pre porovnanie je na internetovej stránke obchodníka uvedená aj „bežná cena“, t.j. odporúčaná maloobchodná cena, za ktorú sa tovar obvykle predáva. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak. V prípade zobrazenia chybnej ceny  v dôsledku omylu pri písaní alebo počítaní si obchodník vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy s takto uvedenou chybnou cenou tovaru.

3. V kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné zakúpeného tovaru.

4. Spôsob doručenia a cena poštovného a balného.

Objednávka zaslaná na adresu – zaslaná špedičnou službou – objednávka do 49€ - poplatok 4€, zahrňuje poštovné a dobierku.

Objednávka zaslaná na adresu – zaslaná špedičnou službou – objednávka nad 49€ - poplatok 0€

Tovar prevzatý osobne na odberných miestach- bez poplatku

 

5. Osobný odber

Osobný odber je možný po emailovom odsúhlasení na predajniach :

Zoznam miest na osobný odber:

Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 82107 Bratislava (platba len v hotovosti)

Madal Bal s.r.o,, Obchodná 31, 811 06 Bratislava

Madal Bal s.r.o, Štúrovo námestie 3, 911 01 Trenčín

Madal Bal s.r.o, Hlavná 79, 040 01 Košice

6. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

7. Kupujúci zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

8. Spôsoby úhrady za objednaný tovar:
- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa),
- osobne na odbernom mieste

9. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet obchodníka, uvedenom na daňovom doklade („faktúre“).

10. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

11. V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti obchodníkovi spolu s písomnou špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, obchodník vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

12. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a obchodník nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku V. bod 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III. bod 2., článok V. bod. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok), je obchodník povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho (ktorý kupujúci zašle na kontaktnú emailovú adresu alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

16. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil v súlade s článkom VI.  týchto Všeobecných obchodných podmienok je obchodník povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť. Kupujúci je pri vrátení platby povinný poskytnúť obchodníkovi súčinnosť a to najmä riadnym uvedením platobných údajov potrebných pre vrátenie platby.

Článok V.
Dodacie podmienky

 

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností obchodníka. Ak sa kupujúcemu zdá doba vybavovania objednávky príliš dlhá (t.j. presiahne orientačnú expedičnú dobu uvedenú pri jednotlivom titule), má právo kedykoľvek pred odoslaním objednávky obchodníkom svoju objednávku stornovať. Obchodník zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná. Ako obchodník sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Pri tituloch kde je uvedený status ,,Predobjednávka" dodacia doba sa počíta ododňa vydania uvedeného titulu. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet

3. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku obchodníka a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán, obchodník nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch avšak platí ,že obchodník je povinný objednávku dodať do 30 dní odo dňa vytvorenia objednávky. Ak to z našej strany možné nie je, obchodník o tejto skutočnosti informuje kupujúceho.

4. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať  (ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal, alebo je dočasne nedostupný), obchodník o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak nedôjde medzi obchodníkom a kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje. Stornovanie objednávky oznámi kupujúci obchodníkovi emailom, poštou alebo telefonicky. Obchodník zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

5. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.

6. Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom doručovateľa – Paletexpress s.r.o. , alebo osobným prevzatím tovaru.

7. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Obchodník môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné obchodník a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

8. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.

9. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a  úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

  

Článok VI.
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.


Povinnosti obchodníka

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, je obchodník povinný vrátiť kupujúcemu cena, ktorú kupujúci za tovar zaplatil (vrátane nákladov na dopravu, prípadne ďalších poplatkov), a to rovnakým spôsobom, ako kupujúci zaplatil cenu obchodníkovi, resp. iným spôsobom po súhlase kupujúceho. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné obchodník kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý obchodník ponúka, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Obchodník vráti kupujúcemu cenu uvedenú v prvej vete tohto bodu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako po doručení vráteného tovaru späť obchodníkovi na adresu: Madal Bal s.r.o. so sídlom Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava, resp. po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.


Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný vrátiť tovar obchodníkovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar kupujúci odovzdá osobne na adrese: Madal Bal s.r.o. so sídlom Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava, resp. na miestach osobného odberu  alebo ho obchodníkovi zašle poštou (resp. inou službou) a to v lehote 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle tovar späť obchodníkovi pred uplynutím 14 – dňovej lehoty (plynúcej od uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy).

2. Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň:

-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

-tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva)

-tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko Obchodník neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.

3. Kupujúci hradí náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi (poštovné, resp. prepravné) sám.

4. V prípade, že kupujúci vrátil tovar poškodený alebo nefunkčný, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Obchodník má v takomto prípade právo na náhradu škody predstavujúcej rozdiel ceny tovaru pred jeho poškodením a po poškodení.

Stiahnite si a vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok VII.
Reklamácia tovaru


Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané obchodníkom prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom  poriadku, ktorý je uverejnená na stránke: www.srichinmoy.sk.

 

Článok VIII.
Alternatívne riešenie sporov

 

1. Obchodník a kupujúci sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, sa pokúsia o mimosúdnu dohodu. V prípade, že nedôjde k dohode podľa prvej vety tohto bodu, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov podaním žaloby na všeobecný súd v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

2. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu (e-mailom: nakladatelstvo@madalbal.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník vybaví žiadosť kupujúceho uvedenú v prvej vete tohto bodu zamietavo alebo ak obchodník na túto žiadosť kupujúceho neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej ako ,,ARS“) subjektu ARS, podľa Z. č. 391/2015 Z. z.

3. Návrh podľa druhej vety bodu 4. tohto článku spotrebiteľ podáva subjektu ARS, ktorých zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby má spotrebiteľ. Ustanovenie zmluvy, ktorý zaväzuje spotrebiteľa podať v takomto prípade návrh vopred určenému subjektu ARS, sa neprihliada.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh listinnej podobe alebo elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. K návrhu priloží spotrebiteľ doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

6. Návrh v zmysle druhej vety bodu 4. tohto článku je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predmetný návrh nemôže podať obchodník, ktorý si uplatňuje právo voči spotrebiteľovi.,

7. Spotrebiteľ môže návrh v zmysle druhej vety bodu 4. tohto článku aj prostredníctvom platformy ARS, ktorá je dostupná na:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8. Návrh podľa druhej vety bodu 4. tohto článku môže spotrebiteľ podať v prípadoch, kedy hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- EUR. 

9. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Cieľom ARS je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami (medzi spotrebiteľom a obchodníkom).

10. Náklady spojené s ARS môžu predstavovať poplatok za začatie ARS v sume, ktorú zverejní subjekt ARS na svojom webovom sídle, nie však viac ako 5,- EUR vrátane DPH, ktorý subjekt ARS môže požadovať od spotrebiteľa. Tento poplatok môže subjekt ARS požadovať od spotrebiteľa najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

 

Článok IX.
Ochrana osobných údajov

 

1. Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu obchodníka, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Kupujúci udeľuje obchodníkovi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme obchodníka za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov obchodníkom, zasielania informácie o produktoch obchodníka, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje obchodníkovi súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Článok X.
Dozor

 

Orgánom dozoru obchodníka je Slovenská obchodná inšpekcia,

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dohľadu.

Ďalšie údaje a informácie o orgáne dozoru sú dostupné na: http://www.soi.sk/.

 

Článok XI.
Oznámenie o splnení povinnosti podľa zákona č. zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov

 

Spoločnosť Madal Bal s.r.o. si zabezpečila plnenie povinnosti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov prostredníctvom spoločnosti  Elekos, Párovská 44, 949 01 Nitra.

 

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke obchodníka www.srichinmoy.sk. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a obchodníkom môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

2. Zmluvné vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

3. Obchodník si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Madal Bal s.r.o.

bottom of page